+370 5 203 4977

Atlikta Europos ETPT rinkos analizė patvirtino didelį energinių išlaidų sutaupymų potencialą panaudojus energijos vartojimo efektyvumo paslaugas

2017-01-02

  • 60 procentų statybų/renovavimo srityje dirbančių ekspertų neturi patirties dirbant su energijos taupymo paslaugų teikėjais (ETPT, angl. ESCO) ar panašiais energinio efektyvumo finansavimo modeliais

 

  • Nustatyta, kad pastatų savininkams ir (ar) naudotojams trūksta informacijos apie ETPT modelį ir jo taikymo gerosios praktikos pavyzdžių

 

  • GuarantEE projekto partnerių atlikta ETPT projektų rinkos analizė suteikė vertingų įžvalgų dėl modelio plėtros

 

Didžioji dalis pastatų, tiek viešajame, tiek ir privačiame sektoriuje, vis dar nėra išnaudoję energijos taupymo priemonių taikymo galimybių. Specializuotos energijos taupymo paslaugų kompanijos galėtų palengvinti energijos taupymo priemonių diegimo procesą, prisiimdamos projektofinansinę, techninę ir įgyvendinimo riziką.  Vis dėlto, daugumoje Europos Sąjungos šalių daugiau nei 60 procentų statybos ir (ar) renovacijos srityje dirbančių ekspertų nurodė neturintys patirties dirbant su tokiais energinio efektyvumo finansavimo modeliais, kaip Energijos taupymo paslaugų teikėjo (ETPT) modelis, ir yra ganėtinai atsargūs, o kartais - iš dalies skeptiškai nusiteikę tokių finansavimo modelių atžvilgiu. Šias įžvalgas atskleidė GuarantEE projekto partnerių atlikta ETPT projektų rinkos analizė, kurią, kartu su kitais partneriais iš ų, atliko Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA). 

 

ETPT energijos paslaugų teikimo modelis, paremtas specializuotos ETPT įmonės atliekamomis investicijomis į energijos taupymo priemonių įdiegimą. Šios investicijos atsiperka per energijos vartojimo sutaupymą, dažniausiai Europos rinkoje tai apima 7 – 12 metų periodą. ETPT garantuoja energijos suvartojimo ir (arba) išlaidų už energijos suvartojimą sutaupymą ir prisiima visą projekto finansinę, techninę ir įgyvendinimo riziką, pvz., tuo atveju, jei projekto investicijos būtų didesnės nei buvo planuota arba būtų reikalingos papildomos investicijos.

 

Pasak Michael Geißler, Berlyno energetikos agentūros (BEA) generalinio direktoriaus, „Energijos taupymo paslaugų teikėjo (ETPT) modelis sėkmingai taikomas dalyje Europos valstybių viešojo sektoriaus pastatų. Todėl dabar pats metas šiuos modelius pritaikyti privataus kapitalo įmonėms. Pagrindinis ETPT modelio privalumas yra tai, kad pati ETPT kompanija užtikrina projekto finansavimą bei profesionalų jo įgyvendinimą. Argumentai dėl šio modelio taikymo naudos yra svarūs, taigi dabar pagrindinė užduotis yra paskatinti pastatų savininkus ir (ar) naudotojus imtis šio modelio, remiantis turimais gerosios praktikos pavyzdžiais ir šios srities ekspertų pagalba.“ 

 

Atliekant Europos rinkos analizę buvo apklausti 256 respondentai. Šios analizės rezultatai parodė, kad ETPT modelio galimybės dar nėra visiškai išnaudotos, todėl jo taikymas gali padėti pasiekti didesnius energijos sutaupymus didelėje dalyje Europos. Vis dėlto, daugiau nei pusė respondentų nurodė energinio efektyvumo priemonių įgyvendinimui greičiau pasirinksiantys nuosavą kapitalą, patys prisiimdami visą projekto įgyvendinimo riziką, nei perduosiantys ją trečiajai šaliai, t.y. ETPT. Nors respondentai patvirtino ETPT modelio privalumus, tokius kaip garantuoti energinio vartojimo sutaupymai bei ETPT kompanijos patirtis ir ekspertinės žinios vykdant panašaus pobūdžio projektus, patirties stoka sudarant Energijos vartojimo efektyvumo sutartis, bei esamos teisinės aplinkos neapibrėžtumas buvo įvardinti kaip pagrindinės kliūtys energijos paslaugų modelio įgyvendinimui.

 

Rinkos analizė taip pat atskleidė kitus galimus barjerus energijos vartojimo efektyvumo sutarčių tolimesniam plėtojimui ateityje. Nuo 2013 m. mažėjančios energijos paslaugų kainos daro energinio efektyvumo investicijas ekonomiškai mažiau patraukliomis. Kita aktuali problema susidaro dėl nevienodo pastato savininkų ir pastato naudotojų (nuomininkų) suinteresuotumo diegti šį modelį. Tai sąlygoja mažą pastatų valdytojų interesuotumą atnaujinti pastatus dėl netolygaus kaštų ir galimos naudos paskirstymo tarp trijų projekte dalyvaujančių šalių – pastato naudotojo (nuomininko), pastato savininko ir ETPT įmonės. Todėl, norint plačiau taikyti ETPT modelį, reikalingas standartinių energijos vartojimo efektyvumo sutarčių nuostatų pritaikymas kitoms sritims, pvz., daugiabučių namų atnaujinimo sektoriui bei atvejams, kai pastatas (ar jo dalis) yra nuomojama kitam subjektui.

 

14 „GuarantEE“ projekto, kurį koordinuoja Berlyno Energetikos agentūra,  partnerių dirbs kartu, siekdami sukurti inovatyvius energijos taupymo paslaugų teikimo verslo ir finansavimo modelius, pritaikytus tiek viešajam tiek ir privačiam sektoriui. Nuomojamiems pastatams ar patalpoms bus pasiūlytas modelis, energijos taupymo paslaugų projektų naudą ir kaštus padalinantis tarp visų 3 šalių – pastato naudotojo (nuomininko), pastato savininko ir energijos taupymo paslaugų teikėjo. ES energijos vartojimo efektyvumo direktyvoje numatytas reikalavimas valstybėms narėms įgyvendinti numatytus pastatų modernizavimo tikslus bei atlikti privalomus energijos auditus. Kai kurios valstybės narės yra numačiusios papildomo valstybinio finansavimo schemas energinio efektyvumo priemonių įgyvendinimui. Vokietijoje, Austrijoje ir Slovėnijoje projektams taip pat yra taikomos dalinės subsidijos. Tuo tarpu Norvegijoje 2015 metais buvo nustatytas nacionalinis Energijos taupymo paslaugų standartas.

 

Daugiau informacijos „GuarantEE“ puslapyje:

http://guarantee-project.eu/

 

Visą Energijos vartojimo efektyvumo Europos rinkoje ataskaitą ir jos rezultatus galite peržiūrėti adresu
http://guarantee-project.eu/service/downloads/

 

Ataskaitą apie Lietuvos rinką rasite adresu http://guarantee-project.eu/ltu/service/downloads/

<< Atgal