+370 5 203 4977

2017 m. birželio 27 d. VIPA pasirašė trišalę sutartį su LR Finansų ir LR Aplinkos ministerijomis, kuria įsteigtas Savivaldybių pastatų fondas (toliau – SPF). Įsteigtam fondui skirta 17,27 mln. Eur. Europos regioninės plėtros fondo lėšų bei 2018 m. gegužės 18 d. su atrinktu finansinės priemonės valdytoju AB „Šiaulių Bankas“ (toliau – FPV), buvo pasirašyta finansinės priemonės įgyvendinimo sutartis (toliau – Sutartis), kurios pagrindu FPV papildomai prisidės 20 mln. Eur. nuosavų lėšų ir vykdys SPF lėšų skolinimą pareiškėjams. Bendra numatoma savivaldybėms ar jų įgaliotiems subjektams suteikti paskolų suma sudarys 37,27 mln. Eur. 
 

Savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimui (atnaujinimui), siekiant skatinti energijos vartojimo efektyvumo didinimą bus teikiamos lengvatinės paskolos. Šių lengvatinių paskolų administravimą, tame tarpe ir skolinimą, vykdys FPV.
 

Nuo 2018 m. spalio 15 d. FPV yra paskelbęs kvietimą teikti paraiškas bei paskolų teikimo tvarką.

Su paskolos sąlygomis galite susipažinti čia.

 

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO ALTERNATYVOS IR TVARKA: 

Savivaldybės, ketinančios pasinaudoti lengvatinėmis SPF paskolomis, projektus gali įgyvendinti dviem būdais: pačios arba pasitelkdamos energijos taupymo paslaugų teikėjus (toliau – ETPT, angl. ESCO).
 
A) Kai savivaldybė ar jų įgalioti subjektai, siekiantys gauti finansavimą viešųjų pastatų modernizavimui (atnaujinimui), nusprendžia tiesiogiai (t .y. patys) įgyvendinti projektą, tokiu atveju savivaldybės ar jų įgalioti subjektai, tiesiogiai kreipiasi į FPV dėl lengvatinės paskolos suteikimo bei patys atlieka rangos darbų viešuosius pirkimus. Pažymėtina, jog FPV įvertinęs savivaldybės arba jų paskirto subjekto pateiktą paraišką, priima sprendimą dėl lengvatinės paskolos suteikimo. 
 
B) Kai savivaldybė, siekianti gauti finansavimą viešųjų pastatų modernizavimo (atnaujinimo) projektui įgyvendinti, nusprendžia ETPT būdu, tokiu atveju savivaldybė vykdo ETPT pirkimą, ir, sudarius sutartį su ETPT, ETPT kreipiasi į FPV dėl lengvatinės paskolos suteikimo bei organizuoja rangos darbus, reikalingus projekto įgyvendinimui. Savivaldybėms, kurios siekia įgyvendinti viešųjų pastatų modernizavimo (atnaujinimo) projektus pasitelkdamos ETPT, siūlome vadovautis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. rugsėjo 23 d. 
Nr. 1-221 įsakymo „Dėl energijos taupymo paslaugų teikėjo (ETPT) modelio įgyvendinimo tipinių dokumentų patvirtinimo“ (toliau – ETPT Sutartis) priedu (su kuriuo galite susipažinti čia), kuriame numatytos standartinės sutarties sąlygos tarp savivaldybės ir ETPT.


PASKOLOMIS BUS SIEKIAMA: 
•skatinti energijos vartojimo efektyvumo didinimą investuojant į savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimą; 
•sukurti palankų finansavimo modelį savivaldybių pastatų modernizavimo projektams SPF lėšomis finansuoti; 
•prisidėti prie strateginių tikslų energijos vartojimo efektyvumo srityje įgyvendinimo; 
•skatinti energijos taupymo paslaugų teikėjų (toliau – ETPT) rinkos plėtrą ir privataus sektoriaus įsitraukimą savo lėšomis ir kompetencijomis. 

 
SVARBI INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS: 
•finansinė priemonė – lengvatinė paskola; 
•skiriama lėšų suma – 37,27 mln. eurų; 
•galutiniai naudos gavėjai – savivaldybių administracijos;
•galimi projekto vykdytojai - savivaldybių administracijos, įmonės, kurios vykdo savivaldybės paskirtojo administratoriaus funkciją, ETPT įmonės (ETPT kompanijos, įgyvendindamos projektą, privalo prisidėti savomis lėšomis);
•lengvatinė paskola savivaldybėms arba jų paskirtiems subjektams teikiama iki 100 proc. projekto vertės, paskola ETPT įmonėms teikiama iki 80 proc. projekto vertės (likusią 20 proc. dalį projekto vertės ETPT prisideda nuosavomis lėšomis; 
•palūkanų norma – nuo 0,9 proc. iki 1,5 proc. + 6 mėn. EURIBOR (bet ne mažiau kaip 0 proc.);
•iš projekto vykdytojų gali būti prašomos papildomos užtikrinimo priemonės (pvz. sąskaitos įkeitimas).


PROJEKTAI TURI ATITIKTI VIEŠŲJŲ PASTATŲ ENERGETINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMOS (TOLIAU – PROGRAMA) 13 PUNKTO NUOSTATAS:  
•įgyvendinant projektą turi būti padidintas viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumas – pasiekta mažiausiai C energinio naudingumo klasė, padidintas arba išlaikytas esamas viešųjų pastatų ploto naudojimo efektyvumas; 
•siekiant didinti viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumą arba taupyti energiją, pareiškėjai turi pasirinkti energinio efektyvumo didinimo Programos 2 priede nurodytus veiksmus (priemones): (šildymo (vėsinimo) ir karšto vandens inžinerinių sistemų modernizavimas, vėdinimo ir (ar) rekuperacijos sistemų modernizavimas ar įrengimas, langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus ir kt.);
•bent 51 procentas viso pastato ploto nuosavybės teise priklauso savivaldybei ir bent 51 procentas viso pastato ploto naudojamas pastatų valdytojų, nurodytų Programos 4.8 papunktyje, taip pat yra visų pastato patalpų savininkų rašytinis susitarimas dėl pastato energijos vartojimo efektyvumo projekto vykdymo.
•projekte turi būti užtikrinta, kad atrinktas viešasis pastatas, kuriam numatoma rengti investicijų projektą, pagal tikslinę naudojimo paskirtį įgyvendinus energinio efektyvumo didinimo projektą, bus naudojamas ne trumpiau kaip 10 metų;
Planuojama, jog paraiškas atrinktam FPV, bus galima pradėti teikti nuo 2018 m. spalio mėn.

 

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis VIPA finansinės partnerystės skyriaus finansavimo programų vadovą Mindaugą Taujenį, tel. 8 5 203 4898, el. paštas m.taujenis@vipa.lt.