+370 5 203 4977

Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra (toliau – VIPA) – tai 2012 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1428 įsteigta finansų įstaiga, savo veiklą pradėjusi 2013 m. balandžio mėnesį.

 

Mūsų veiklos tikslas – teikti finansines paslaugas, įgyvendinti ir administruoti finansines priemones (finansų inžinerija), skirtas viešojo sektoriaus investicijoms viešosios infrastruktūros bei viešųjų paslaugų modernizavimui. Siekiant šio tikslo VIPA dalyvauja 2014-2020 m. programavimo periodo administravimo sistemos kūrimo veiklose.

 

Mūsų uždaviniai yra Finansinių instrumentų valdymas ir Finansų inžinerijos projektų įgyvendinimas, kurie yra finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų fondų valdytojų lėšomis.

 

Misija – gerinti viešosios infrastruktūros plėtros sąlygas, skatinant finansų rinkos vystymąsi, efektyviai planuojant, steigiant ir valdant finansinius instrumentus.

 

Vizija - būti Nacionaline plėtros įstaiga (NPĮ), efektyviai veikiančia kapitalo rinkose bei lyderiaujančia viešosios infrastruktūros finansavimo srityje. 

 

Vertybės:

  • Profesionalumas – vertiname kompetenciją ir profesionalumą bei jais dalinamės su savo klientais ir partneriais. Savo darbo rezultatams visada keliame aukščiausius reikalavimus
  • Vieningumas – kiekvienas savo individualiu darbo rezultatu siekiame bendrų VIPA ir valstybės tikslų
  • Atkaklus siekimas ambicingų tikslų – siekiame tapti sektinu pavyzdžiu ir inicijuoti teigiamas permainas visose srityse kuriose veikiame 

Mūsų funkcijos:

  • Įgyvendinti finansinius instrumentus dalyvaujant juose kaip kontroliuojantysis fondas (fondų fondas), finansinis tarpininkas ir/ar kitomis formomis;
  • Administruoti/įgyvendinti fondų lėšomis teikiamas finansines paslaugas, t.y. lengvatinėmis sąlygomis teikti paskolas, finansinius laidavimus ir finansines garantijas, kaip tai nurodyta Finansų įstaigų įstatymo 3 straipsnyje, miestų plėtros, viešosios infrastruktūros, energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektų vykdytojams;
  • Atlikti finansiniais instrumentais finansuojamų viešojo sektoriaus projektų vertinimą ir atranką pagal atsakingų ministerijų finansiniams instrumentams nustatytus reikalavimus;
  • Įgyvendinant finansinius instrumentus pritraukti privataus sektoriaus investicijas į viešąjį sektorių;
  • Viešinti finansinius instrumentus, teikti techninę ir metodinę pagalbą rengiant finansinių instrumentų projektus;
  • Teikti informaciją/pasiūlymus rengiant ir/ar tobulinant teisės aktus, reglamentuojančius finansinius instrumentus.

Mūsų veikla apima finansinių instrumentų, pagal kuriuos teikiamos paskolos, garantijos už grąžinamąsias investicijas, arba įgyvendinamos panašios priemonės, skirtos miestų plėtrai, viešosios infrastruktūros optimizavimui bei energijos vartojimo efektyvumo didinimui, finansuojamų nacionalinėmis, Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos programų, kitų finansavimo šaltinių lėšomis (pvz., EIB ar kitų tarptautinių finansinių institucijų), įgyvendinimą.

 

Viešųjų investicijų plėtros agentūros įstatai 

 

Viešųjų investicijų plėtros agentūros strateginis veiklos planas 

 

Viešųjų investicijų plėtros agentūros darbuotojų etikos kodeksas              

 

Įsakymas dėl uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros įstatinio kapitalo padidinimo ir dėl finansų ministro 2013 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1K-059 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės viešųjų investicijų plėtros agentūros įstatų patvirtinimo“ pakeitimo  

 

Nutarimas dėl valstybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros įstatinio kapitalo didinimo   

 

Nutarimas dėl uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros steigimo ir valstybės turto investavimo 
 

2017 m. gegužės 23 d. LR finansų ministro įsakymu Nr. 1K-196 patvirtintas raštas dėl Valstybės lūkesčių, susijusių su uždarąja akcine bendrove Viešųjų investicijų plėtros agentūra