+370 5 203 4977

2014-2020 m. finansavimo perspektyvoje yra taikoma nauja, iki šiol Lietuvoje netaikyta finansavimo forma – grąžinamoji subsidija.  Grąžinamoji subsidija yra viena iš paramos formų greta subsidijų, apdovanojimų ir finansinių priemonių. Nors pagal grąžinamąją subsidiją skirta parama ar jos dalis turi būti grąžinta paramą suteikusiai įstaigai, savo turiniu grąžinamoji subsidija labiau primena subsidiją, o ne finansines priemones. Kitose ES šalyse grąžinamoji subsidija, taip, kaip ji yra apibrėžiama šios finansavimo perspektyvos reglamentuose, taip pat nebuvo taikyta.

 
Nacionaliniuose teisės aktuose grąžinamoji subsidija yra apibrėžiama kaip projekto finansavimo forma, kai projektui skiriamos finansavimo lėšos, kurias visas arba jų dalį projekto sutartyje nustatytomis sąlygomis projekto vykdytojas privalo grąžinti.
  
Grąžinamoji subsidija centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimui įgyvendinama per priemonę Nr. 04.3.1-VIPA-V-101 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ ir priemonę Nr. 04.3.1.-VIPA-T-113 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ įgyvendinant 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) 4. prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.3.1. konkretų uždavinį „Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“. Pagal šias priemones galimi pareiškėjai - valstybei nuosavybės teise priklausančius viešuosius pastatus patikėjimo ar panaudos teise valdantys subjektai (išskyrus valstybės įmones) ir (arba) centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas. 
 
Per priemonę Nr. 04.3.1-VIPA-V-101 finansuojami viešieji pastatai, kuriems negalima gauti paskolos arba, kurių finansavimas per ETPT modelį negali būti įgyvendinamas dėl egzistuojančių techninių, architektūrinių apribojimų ir/ ar saugumo reikalavimų atiduoti pastato atnaujinimo projekto administravimą privačiam juridiniam asmeniui ir kitų faktorių, kurie lemtų mažą ETPT suinteresuotumą investuoti į valstybės viešųjų pastatų atnaujinimą.
 
Pagal šią priemonę finansuojamų projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.
 
Per priemonę Nr. 04.3.1-VIPA-T-113 finansuojami viešieji pastatai, kurie kreipėsi dėl finansavimo ir gavo tam pritarimą pagal priemonę Nr. 04.3.1-FM-F-105.
 
Pagal šią priemonę finansuojamų projektų atrankos būdas – tęstinė projektų atranka.
 
Projektų atrankos, įgyvendinimas bei administravimas vyks vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių bei priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašų nuostatomis.
 
Įgyvendinančiąją institucija yra paskirta VIPA.*
 
Pagrindiniai reikalavimai projektams: 
• pastato energetinė naudingumo klasė žemesnė kaip C, 
• siekiama galutinės energijos sąnaudas atnaujinamame pastate sumažinti ne mažiau kaip 30 proc.

 

Daugiau informacijos rasite čia.

 

* Remiantis LR Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 VIPA yra paskirta įgyvendinančiąja institucija, kai Veiksmų programos prioriteto priemonės yra įgyvendinamos grąžinamųjų subsidijų būdu. Remiantis šiuo nutarimu patvirtintų Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių 1 priedu, VIPA yra atsakinga už 4.3 investicinio prioriteto įgyvendinimą

 

Dėl išsamesnės informacijos apie grąžinamąsias subsidijas galite kreiptis telefonu (8 5) 203 4 890 arba el.paštu v.lauruseviciene@vipa.lt.

 

Pagrindiniai teisės aktai:​

 

1. 2018 m. liepos 17 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-204 patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 

 

2. LR Energetikos ministro 2017 m. liepos 27 d,įsakymas Nr. 1-200 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“

 

3. 2017 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Nr. 1-144 dėl tinkamų atnaujinti pastatų sąrašo 2017 m. metams (trumpasis sąrašas)

 

4. LR Energetikos ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 1-194 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“

 

5. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo Nr. 1-153

 

6. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl atrinktų valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų  - valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų tinkamų atnaujinimui 2015 metams sąrašo patvirtinimo 

 

7. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl tinkamų atnaujinti pastatų sąrašo 2016 metams patvirtinimo

 

8. Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika (patvirtinta 2016 m. gegužės 30 d. )**

 

 

** Atkreipiame dėmesį, kad analizuojamos projekto alternatyvos ekoniminė grynoji dabartinė vertė turi būti teigiama, ekonominė vidinė grąžos norma didesnė nei taikoma socialinė diskonto norma (>5 proc.), o ekonominis naudos ir išlaidų santykis didesnis už vienetą.