+370 5 203 4977

Finansinės priemonės (toliau – FP), ypač pasiteisinusios energijos efektyvumo bei smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimo projektuose, nuo šiol bus taikomos plačiau. 2017 m. birželio 30 d. VIPA pasirašė trišalę sutartį su LR Finansų ir LR Kultūros ministerijomis, kuria įsteigtas Kultūros paveldo (toliau – KP) fondas. Įsteigtam fondui skirta 5,2 mln. Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Šiomis lėšomis bus finansuojamos paskolos viešiesiems ir privatiems juridiniams asmenims, valdantiems kultūros paveldo objektus.

VIPA 2018 m. IV ketv. planuoja pasirašyti sutartį su atrinktu finansinės priemonės valdytoju, kuris teiks paskolas tiesiogiai pareiškėjams (apie atrinktą finansinės priemonės valdytoją informacija bus teikiama vipa.lt)

 

PASKOLOMIS BUS SIEKIAMA: 

• skatinti investicijas į kultūros paveldo objektus, siekiant pritaikyti juos visuomenės poreikiams; 
• išsaugoti bei atskleisti vertingąsias paveldo objektų savybes, pritaikyti juos įvairioms reikmėms; 
• padidinti Lietuvos gyventojų susidomėjimą kultūros paveldu; 
• pagerinti Lietuvos kaip patrauklios turizmui šalies įvaizdį Lietuvos ir užsienio šalių rinkose.

 

SVARBI INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS: 

• finansinė priemonė – paskola ; 
• skiriama lėšų suma – 5 mln. eurų; 
• galutiniai naudos gavėjai –privatūs kultūros paveldo objektų savininkai, viešieji kultūros paveldo objektų savininkai, galimi partneriai: privatūs ir viešieji kultūros paveldo bendrasavininkiai 
• paskolos terminas – iki 15 metų;
• Paskoloms iš KP fondo lėšų bus taikoma ne didesnė nei 3 proc. palūkanų norma;
• KP objektų aktualizavimo projektai gali būti derinami su KP objektų paveldotvarkos projektais, su tuo susijusiomis subsidijomis ar kitokiomis priemonėmis; 
• paskola KP objektų aktualizavimo investicijoms gali būti teikiama ir be subsidijos; 
• paskola KP objektų savininkams teikiama tik tuo atveju, kai jie sutinka šiuos objektus padaryti viešai prieinamais. 

 

PROJEKTAI TURI ATITIKTI KULTŪROS OBJEKTŲ AKTUALIZAVIMO 2014-2020 METŲ PROGRAMOS NUOSTATAS:  

• objektas yra svarbus regiono ir (ar) valstybės raidos procesams ir yra išskirtinės kultūrinės vertės, t.y. objektas, į kurį numatomos investicijos, yra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu; 
• bus sukurti papildomi (nauji) lankytojų srautai pasitelkiant rinkodaros priemones, t.y. projekte, kuriame numatomos investicijos į kultūros paveldo objektą, yra numatytos įgyvendinti rinkodaros priemonės, kuriomis bus sukurti papildomi (nauji) lankytojų srautai.  
• bus užtikrintas objekto prieinamumas, atvirumas visuomenei ir lankytojams, t.y. projekte yra prisiimti įsipareigojimai užtikrinti, kad po galutinio naudos gavėjo investicijų panaudojimo projekte pabaigos ir (ar) ne mažiau nei 5 metus po projekto finansavimo pabaigos bus sudarytos sąlygos visuomenei lankytis sutvarkytame kultūros paveldo objekte. 

 

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į VIPA finansavimo programų vadovę Justiną Balčiūtę, tel. 8 5 203 4698, el. paštas j.balciute@vipa.lt

 


DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI
 

Kas yra laikoma tinkamomis išlaidos įgyvendinant Kultūros paveldo (toliau – KP) objekto projektą už paskolos lėšas?
Kultūros paveldo fondo lėšos skirtos dvarų įveiklinimui – investicijoms, padarančios objektą patrauklesnį ir komerciškai atsiperkantį, pavyzdžiui, vidaus ir išorės sutvarkymo darbams, įrangai įsigyti bei pritaikant jį visuomenės poreikiams.

 

Ar paskola galės būti grąžinama anksčiau laiko?
Taip. Paskola galės būti grąžinama ankščiau laiko pagal banko nurodytas sąlygas paskolos sutartyje.

Ar yra nustatytas paskolos dydžio ribojimas?
Vienam KP objektui gali būti skiriama ne daugiau nei 1 mln eur paskola iš Kultūros paveldo fondo lėšų. Bankas turi teisę prisidėti prie projekto finansavimo nuosavomis lėšomis taikydamas banko nustatytą kainodarą paskoloms.