+370 5 203 4977

   Gebėjimų stiprinimo ir patirties mainų su Kroatija projektas

 

LR finansų ministerijos, Centrinės projektų valdymo agentūros, Viešųjų investicijų plėtros agentūros, Kroatijos Regionų plėtros ir ES fondų ministerijos bei Kroatijos plėtros ir rekonstrukcijos banko specialistų komanda kartu įgyvendina EK finansuojamą projektą „Gebėjimų taikyti finansinius instrumentus juos derinant su kitomis viešosiomis investicijomis stiprinimas“. Tokiu būdu EK siekia skatinti platesnį finansinių instrumentų naudojimą bei ES šalių bendradarbiavimą tuo klausimu.

 

Iki kitų metų pradžios bus vertinamos Lietuvoje ir Kroatijoje taikomos valstybės intervencijos (subsidijos, mokesčių lengvatos ir kt.) įvairiuose ūkio sektoriuose (vandentvarkos, susisiekimo, kultūros sveikatos ir kt.) bei galimybės jas derinti su finansinėmis priemonėmis. Šio projekto įgyvendinimo metu Lietuvos viešojo sektoriaus specialistų komanda perduos Kroatijos partneriams kokybiško finansinių priemonių panaudojimo mūsų šalyje patirtį. Projektas prisidės prie sėkmingo finansinių priemonių įgyvendinimo ir naujų finansinių priemonių kūrimo.

 

Daugiau informacijos rasite čia.

 

   BUILD2LC projektas 

 

Nuo 2016 m. balandžio 1 d. VIPA pradėjo įgyvendinti Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg Europe projektą „Inovatyvaus, anglies dioksido kiekį mažinančio, pastatų atnaujinimo skatinimas Europos regionuose“ (angl. "Boosting low carbon innovative building rehabilitation in European regions"). 

 

Projektu bus kuriami nauji finansavimo modeliai, atliekama nacionalinių teisės aktų analizė. Visų 7 Europos Sąjungos valstybių narių (Ispanijos, Švedijos, Lenkijos, Kroatijos, Jungtinės Karalystės, Slovėnijos ir Lietuvos) institucijų dalyvavimo projekte tikslas - atnaujinti pastatus ES valstybėse narėse didinant energijos efektyvumą, taip pat mažinti energijos suvartojimą bei formuoti politiką, kuria būtų siekiama sudaryti palankesnes sąlygas specializuotų įmonių rinkos sukūrimui šiame sektoriuje.

 

Projektas bus įgyvendinamas dviem etapais. Pirmuoju etapu bus koncentruojamasi į partnerių pasidalijimą gerąją praktika ir Veiksmų plano kiekvienam regiono partneriui sukūrimo. Antruoju etapu numatoma įgyvendinti Veiksmų planus ir vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną.

 

Projekto vertę sudaro 1,659 mln. eurų, iš kurių VIPA skirta 187 tūkst. eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

 

Projekto partneriai:

Ispanija: Andalūzijos energetikos agentūra (AEA) ir Andalūzijos technologijos institutas (IAT);

• Lietuva: Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA);

• Lenkija: Rzeszow regioninės plėtros agentūra (RRDA);

• Jungtinė Karalystė: Severyn Wye energetikos agentūra Ltd (SWEA);

• Kroatija: Šiaurės- Vakarų Kroatijos regioninė energetikos (RGEA);

• Švedija: Region Jämtland Härjedalen (RJH);

• Slovėnija: Gorenjska energetikos agentūra (LEAG).

 

Daugiau informacijos rasite čia.

 

   Horizon2020 projektas guarantEE

 

Nuo 2016 m. balandžio 1 d. VIPA pradėjo įgyvendinti tris metus truksiantį projektą „Garantuojamas energijos efektyvumas privačiame ir viešajame sektoriuose - garantija“ (angl. „Energy Efficiency with Performance Guarantees in Private and Public Sector – guarantEE“). Projektui buvo skirta lėšų pagal ES finansavimo programą Horizontas 2020. Projektas yra koordinuojamas Berlyno energetikos agentūros, visą projekto komandą sudaro 14 organizacijų iš skirtingų Europos valstybių.

 

Šiuo projektu siekiama rasti atsakymus sprendžiant pastato savininko – naudotojo (valdytojo)– energijos taupymo paslaugų teikėjo (ETPT) dilemą, kuri atsiranda atnaujinant pastatus ETPT būdu. Kai pastato savininkas kartu nėra ir pastato naudotojas (valdytojas), mažesnis šiluminės ir elektros energijos suvartojimas pastate, jeigu pastato naudotojas su šilumos ir elektros tiekėjais atsiskaito tiesiogiai, gali nebūti pakankama paskata atnaujinti paskatą. Klasikinis ETPT modelis veikia remiantis principu, kad nauda, kuri gaunama atnaujinus pastatą, dalinasi pastato savininkas ir ETPT. Tam, kad ETPT modelis sėkmingai veiktų praktikoje, kai pastato savininkas nėra pastato naudotojas (valdytojas), būtina pastato atnaujinimo projekto naudą dalinti visoms trims šalims.

 

Vienas svarbiausių projekto uždavinių yra sukurti finansinį modelį, kuris padėtų išspręsti pastato savininko – naudotojo (valdytojo)– ETPT dilemą, ir pritaikyti jį praktikoje įgyvendinant ir finansuojant pastatų atnaujinimą ETPT modeliu. Planuojama, kad šio projekto apimtyje bus įgyvendinti 33 pilotiniai projektai, 2 iš jų – Lietuvoje.

 

Šio projekto bendri metiniai pirminės energijos sutaupymai sieks 78 GWh, į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažėjimas kasmet sudarys 1800 tonų, o pritrauktos investicijos viršis 11 mln. EUR.

 

2016 m. rugsėjo 9 d. išplatintas pirmasis projekto „guarantEE“ naujienlaiškis, skirtas informuoti apie projektą bei apie Europoje vykdomas energijos efektyvumo iniciatyvas. Naujienlaiškį galite rasti čia .

 

Daugiau informacijos rasite čia.

 

   2014-2020 m. ES struktūrinė parama

 

VIPA įgyvendina 2014-2020 metų projektus Nr. 11.0.1-CPVA-V-201-01-0012 „Veiksmų programos administravimas“ ir Nr. 12.0.1-CPVA-V-202-01-0015 "Informavimas apie veiksmų programą“. Projektai tiesiogiai prisidės prie VIPA sėkmingo įgyvendinimo finansinių instrumentų, finansuojamų iš 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos.

 

Projekto tikslas - pasirengti 2014-2020 m. finansavimo laikotarpiui; užtikrinti kokybišką visuomenės informavimą apie 2014-2020 metų ES investicijas ir Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą; užtikrinti pasirengimą įgyvendinti kitą finansavimo laikotarpį pakeisiančią 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.
Informavimo apie veiksmų programą projektas skirtas užtikrinti efektyvų visuomenės grupių informavimą apie veiksmų programos teikiamas galimybes gauti ES finansavimą, reikalavimus, įgyvendinamų ir įgyvendintų projektų rezultatus, šių projektų teikiamą naudą ir kuriamą pridėtinę vertę.


Projekto rezultatas – užtikrintas visuomenės informavimas apie 2014-2020 metų ES investicijas ir Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą projekte numatytomis priemonėmis.

 

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

 

Daugiau informacijos rasite čia.

 

   2007-2013 m. ES struktūrinė parama

 

VIPA įgyvendina projektą: „VIPA pasirengimo įgyvendinti programą, kitą programavimo laikotarpį pakeisiančią 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas, funkcijų vykdymas“. 

 

Projektas yra finansuojamas iš Techninės paramos veiksmų programos prioriteto „Techninė parama ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimui“, VP4-1.1-FM-01-V priemonės „ES struktūrinės paramos administravimo sistemos sukūrimas ir efektyvus jos funkcionavimas“. Lėšos skiriamos iš Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto.

 

Daugiau informacijos rasite čia