+370 5 203 4977

 

Uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) akcininkas yra Lietuvos Respublikos finansų ministerija. VIPA svarbu užtikrinti efektyvią ir skaidrią veiklą. To siekiant buvo pradėta valdymo pertvarka, kurios pagalba buvo pertvarkytas ir sustiprintas korporatyvinis bendrovės valdymas.

 

Bendrovės valdymas apima santykius tarp bendrovės valdymo ir priežiūros organų, bendrovės akcininkų bei interesų turėtojų. Toks valdymas daro poveikį bendrovės veiklai ir bendrovės gebėjimui pritraukti kapitalo, reikalingo bendrovės ekonominiam augimui, kadangi nuo bendrovės valdymo kokybės priklauso investuotojų ir akcininkų pasitikėjimas bendrove. Tinkamas bendrovės valdymas yra esminis dalykas, siekiant pritraukti tiek vietines, tiek užsienio investicijas, išlaikyti investuotojų pasitikėjimą bendrove, didinant bendrovės konkurencingumą.

 

Rengiant naująją VIPA valdymo struktūrą / modelį, buvo atsižvelgta į pažangiausią tarptautinę ir nacionalinę praktiką, naudotasi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos skelbiamomis rekomendacijomis Lietuvai dėl valstybės valdomų įmonių valdymo tobulinimo, atsižvelgta į siūlomas valdymo gaires valstybėms valdomoms įmonėms. VIPA korporatyvinio valdymo modelis įgyvendintas pagal 2013 m. birželio 7 d. LR finansų ministerijos patvirtintas korporatyvinio valdymo gaires. Šis valdymo modelis apima visus svarbiausius veiklos elementus: nuo cikliško veiklos planavimo, nustatant siektinus veiklos rodiklius, veiklos vykdymo iki rodiklių pasiekimo bei pasiektų veiklos rezultatų vertinimo, ir užtikrina, kad procesas yra nenutrūkstamas ir vieno ciklo pabaigos rezultatai tampa kito ciklo pradžios duomenimis. Tai būtina nuolatinio tobulinimo principų įgyvendinimo sąlyga.

 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir siekiant, kad VIPA taptų Nacionaline plėtros įstaiga (NPĮ) ir atitiktų NPĮ keliamus reikalavimus bei nebūtų įtraukta į valdžios sektorių:

  • peržiūrėta ir patvirtinta VIPA kolegialių organų struktūra, kuri atitinka Akcinio bendrovių įstatymo ir Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631, nustatytus reikalavimus dėl bendrovių kolegialių organų sudarymo.

VIPA siekia, kad kolegialūs organai veiktų efektyviai ir būtų nepriklausomi nuo politinės įtakos, kad jose dirbtų kompetentingi ir interesų konfliktų neturintys nariai, nes skaidri veikla prisideda prie verslui palankaus klimato kūrimo, o jis būtinas norint į Lietuvą pritraukti daugiau investuotojų. Nepriklausomų narių įtraukimas į bendrovės valdymą prisideda prie skaidrumo didinimo. Bendrovės skaidrumą pirmiausia didina ir tai, kad visos vykdomos atrankos, renkant kolegialius organus, buvo skelbiamos viešai, o tai didina galimybę pritraukti daugiau kompetencijų į valdybą bei stebėtojų tarybą.

 

VIPA kolegialius organus sudaro skaidriai atrinkti, kompetentingi profesionalai ir dalis jų – nepriklausomi nariai. Patvirtintų įstatų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1K-059 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros įstatų patvirtinimo“ (2018 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1K-14) naujausioje redakcijoje yra aiškiai apibrėžtos kolegialių organų atsakomybės sritys.

 

Pasirinktas bendrovės valdymas užtikrina interesų pusiausvyrą, funkcijų paskirstymą tarp įmonės organų ir leidžia pritraukti investicijas į bendrovę bei užtikrinti įmonės sėkmę.